با رفتن به ماه عسل زندگي ام عوض شد
شماره خبر : 144877
ملي پوش ساندا کشورمان گفت: در سال 96 با توجه به حضور در برنامه ماه عسل و اکران فيلم صفر تا سکو نگاه مردم نسبت به خواهران منصوريان تغيير کرد.

کسـب چهارمين مـدال طلاي قهرماني جهان و به دسـتآوردن رکـورد تازه‌اي در تاريـخ ووشـوي جهـان، افتخـار ورزشـي "شهربانو منصوريان" اسـت و البته حضـور در برنامـه مـاه عسـل و اکـران مسـتند صفـر تـا سـکو هـم باعث شـد تا او، سال خاصي را پشت سر بگذارد.

شـهربانو منصوريان در رشـته کونگ فو به قهرماني جهان رسـيد، اما افتخارات کسب شده در رشته ووشو او را مطرح کـرد. او بـا کسـب چهـار مدال طـلاي جهاني، 2 طلاي آسـيايي و 2 طلاي جام جهانـي، از لحاظ تعداد مـدال و قهرمانـي، پرافتخارتريـن بانـوي ورزشـکار ايرانـي بـه شـمار مـي رود و خواهرانـش سـهيلا و الهـه به نوعـي ادامـه دهنده مسـير او محسـوب مي‌شـوند. در روزهـاي پايانـي سـال، به سـراغ شـهربانو رفتـه و با او گفت: وگـو کرديم که البته حـال و هواي نوروزي هم در ايـن مصاحبه جريان دارد.

شــهربانو منصوريــان بــا قهرمــــــاني در مســابقات جهاني کونــگ فو بــه ورزش معرفي شــد؛ امــا شــما را بــه عنــوان يــک ووشــوکار مي‌شناسند؟

ووشــو و کونگ فو ريشــه هــاي مشــترکي دارنــد، اما در ايران 2 فدراســيون مجــزا دارنــد، در صورتي که رئيس فدراسيون ووشوي کشــورمان، نايب رئيس فدراسيون جهاني کونگ فو است.

يعني ورزش را با کونگ فو شروع کرديد؟

من در شــيراز ورزش را با کاراته شروع کردم و بعد در سميرم به کلاس کونگ فو مي‌رفتم. وقتي با رشته ووشــو آشنا شــدم، متوجه شدم اين رشته ترکيبي از رشته‌هاي رزمي است و آموزش اين رشــته را زير نظر ســامره خليلــي در ورزشــگاه تختي اصفهان آغــاز کــردم کــه حاصــل آن ?? قهرماني در مسابقات قهرماني کشــور و ليگ برتر و رويداد‌هاي بين المللي است.

الهــه منصوريــان در ووشــو زودتــر از خواهرانش شناخته شد. اين طور نيست؟

ما با هم به اردوي تيم ملي دعوت شديم، اما من در رده بزرگسالان و الهه در رده جوانان. اعــزام جوانــان به مســابقات بــرون مرزي هــم قبل از بزرگســالان اســت؛ از ايــن رو، او زودتر اعزام شــد و مدال گرفت و در ادامه هم، من در اولين حضورم در رقابت‌هاي جهاني به مدال رسيدم.

از شهربانو به عنوان مربي 2 خواهرش ياد مي‌شود. اين طور نيست؟

خب از وقتي الهه و ســهيلا تمرينات ووشــو را شروع کردند، من در کنارشان بودم و هر 2 هم لطف دارند و در مصاحبه هايشان از من به عنوان مربي ياد مي‌کنند؛ اما زحمت اصلي با خودشان بوده است.

در بين خواهران منصوريان، سهيلا ديرتر به جمع ووشويي‌ها اضافه شد. چرا؟

پــس از اينکــه اوليــن اعــزام مــا بــه مســابقات بــرون مرزي رقم خورد، سهيلا رشته ووشــو را شروع کرد و توانست خودش را بالا بکشد. البتــه در مقاطعــي در اردوهــاي تيــم ملــي بــود؛ اما براي اعزام نهايي خط مي‌خورد تا اينکه بالاخره به ترکيب اصلي تيم ملي رسيد.

در بــــــازي هـــــــــاي آســيايي گوانــگ جــو، خديجـــــــه آزادپـــــور و الهـــــــــه منصوريــان دو نماينده ووشوي کشور بودند. چطور به ترکيب نهايي راه پيدا نکرديد؟

بازي‌هاي آســيايي در اوزان ?? و ?? کيلوگرم برگزار مي‌شــود که من وزن ?? کيلوگرم بــودم و در اردوي تيــم ملي هم حضــور داشــتم، اما بــراي ترکيب نهايي، آزادپور و الهه انتخاب شدند. الهه هم براي رســيدن بــه تيم ملــي، رقباي سنگيني داشت.

در بازي‌هاي آسيايي اينچوان هــم حضــور داشــتيد امــا نتيجه نگرفتيد؟ حسرت مدال نگرفتن در اين رويداد مهم را نمي‌خوريد؟

به هرحال به حريف چينــي باختم. البته بــازي را برده بودم، اما حق خوري داوران به ضرر من شد. البته حسرتش را نمي‌خورم و تاثيري هم روي روحيه ام نداشت، چون از خودم راضي هستم.

 

تا کي مــي خواهيد بــه ورزش قهرمانــي ادامه بدهيد؟

تــا وقتي کــه از نظــر مالــي تامين شــوم. مــي خواهم در بازيهــاي آســيايي جا کارتــا با مــدال گرفتــن، پاداش بگيــرم و بعــد از آن از ورزش قهرمانــي خداحافظــي مي‌کنم.

برخي معتقدند در ووشوي ايران، رقابت بين ملي پوشــان از رقابت برون مرزي دشوارتر است. قبول داريد؟

بله، در اردو‌هاي تيم ملي و مسابقات انتخابي، رقابت تنگاتنگي داريم. من و خواهرانم، هاشــمي، دريايي و آزادپور همگي مدعي هستيم و انتخاب نفرات اعزامي با برتري در مســابقات انتخابي با حداقل امتياز اتفاق مي‌افتد.

فکر مي‌کنيد چرا خديجه آزادپور خيلي زود از صحنه قهرماني محو شد؛ اما شهربانو منصوريان سال هاست يکه تازي مي‌کند؟

تداوم دوران قهرماني به خود ورزشکار بستگي دارد آزادپور جايگاه شاخـــــــصي در ووشوي کشورمان دارد و همــواره از او بــه عنــوان يــک ســاندا کار خــوب يــاد مي‌کنم. وي بــه دلايلي که خودش مــي داند، از چشــم‌ها دور شــد؛ اما من تلاش مــي کنم به اهدافي که بــراي خــودم تعيين کــرده ام، دست پيدا کنم.

ســال ?? از لحاظ زندگــــــي شخصـــــــي چطور بود؟

با اينکــه قهرمــان ووشــو هســتم، اما پــس از حضــور در برنامه ماه عسل و هم چنين اکران فيلم از صفر تا سکو بود که تغييرات اساسي در زندگي ما پيش آمد. حضور در برنامه ماه عسل سبب شد تا مردم با يک ديد ديگري به ما نگاه کنند، به شخصه سال خوبي داشتم، اما برخي رويداد‌هاي ناگواري که در کشور ر. خ. داد، روح ما را نيز مثل ساير ايراني‌ها آزرده کرد.

از فيلم صفر تا ســکو بگوييد؟ تجربه بازيگري چطور بود؟

ايــن فيلم چهار ســال پيش بــا حضور مهتــاب کرامتي و سحر مصيبي ساخته شد. گروه فيلمســازي مــا در تمــام لحظه هــاي زندگي مان بودند و مثل يک خانواده شده بوديم. حضور در برنامه ماه عسل سبب شد تا اکران اين فيلم با استقبال مردم همراه شود. قبلا، چون مسابقات از تلويزيون پخش نمي‌شد، مردم با ما و رشته ووشــو آشنايي نداشــتند، اما بعد از برنامه ماه عســل و ا. کران فيلم از صفر تا ســکو ديگر مــردم ما را به خوبي مي‌شناسند.

روي پــرده نقــره‌اي رفتــن چــه حــس و حالــي دارد؟

من در ?? اکران خصوصي فيلم حضــور پيدا کردم که در تمام اين اکران هــا ديدم که مردم تــا آخرين لحظه نشسته بودند. حتــي زمانــي کــه تيتــراژ فيلــم نمايــش داده مــي شــد همچنــان منتظــر بودنــد تــا پخــش فيلــم ادامــه پيــدا کند و بعــد از پايــان فيلم پنج تــا ?? دقيقه روي پايشــان مي‌ايستادند و دست مي‌زدند.

حــالا ايــن شــهرت خــوب اســت يــا بد؟

هــم خــوب اســــــت و هــم بــد. ديگــــــــر مــــــا متعلــــــق بــه خودمــان نيســــــتيم و مــــــــردم از مــا انتظـــــار ديگـــــــري دارنــد و بايــد مواظــب رفتــار و پوشــش خودمــان باشــــــــيم و ديگــــــر نمــي توانيــــــــم مثــل گذشــــــــته رفتار کنيم. پــس از ايــن اتفاقــات مــردم ســميرم فکر مــي کنند کــه وضــع زندگــي مــا خيلــي تغييــر کــرده و تيليــاردر شده ايم. خيلــي از افــراد بــراي دريافت کمــک به مــا مراجعه مي‌کنند، ولي متاسفانه من نتوانستم به آن‌ها کمک کنم و از اين بابت ناراحت و شرمنده شدم.

بــراي ســــــال جديــــــد چــه آرزوهـــــــايي داريد؟

دعا مي‌کنــم که ســال ?? ســال خوبي بــراي مردم ايران باشد. ديگــر شــاهد اتفاقــات تلخي کــه در اين ســال براي برخي از هموطنان ما ر. خ. داد نباشيم.

کــدام ســين ســفره هفــت ســين را بيشــتر دوست داريد؟

سيب (با خنده) بالاخره نماد شهرم است.

بيشتر عيدي مي‌دهيد يا مي‌گيريد؟

در دوران کودکي، عيدي مي‌گرفتيم، اما حالا بايد عيدي بدهيم.

بهترين عيدي که تا به حال گرفته ايد؟

تبريک سال نو از طرف همسرم.

کــدام يــک از ســنت هــاي نــوروز را بيشــتر دست داريد؟

ديد و بازديــد و حضــور در منزل اقــوام، به خصوص بــزرگ تـــــرها، ســــــفر‌هاي مــردم و رونــق گرفتــــــــن گردشگري.

چه برنامه‌اي براي پس از دوران قهرماني داريد؟

مــي خواهـــــــم بــه طــور جــــــــدي بــه مربيگــــــري بپردازم. البته فعلا آ. کادمي ووشوي خواهران منصوريان، در سميرم فعال اســت؛ اما در آينده احتمالا کارم را در تهران دنبال مي‌کنم، زيرا هم درآمد مربيگري بيشتر اســت و هــم فضــاي بهتــري بــراي پيشــرفت وجود دارد.

امسال هم که حسابي براي سيب سميرم سنگ تمام گذاشتيد؟

سميرم شهرستان کوچکي است با مردمي کشاورز که بسيار زحمت کش و مهربان هستند. برنــد شــهر ما ســيب اســت و هــرگاه مــي خواهــم به مســابقات بروم يــک کارتن ســيب يا حداقــل چند سيب به من مي‌دهند. من هم دوست دارم دلشان را شاد کنم و تا به حال در مصاحبــه هايــم در کشــور‌هايي هماننــد آمريکا، هند، چين، روسيه، ويتنام و اندونزي سيب سميرم را تبليــغ کــرده ام و امســال نيــز بــا همــکاري يکي از فروشــگاه هــاي بــزرگ، اقدامــات مهمــي را در اين زمينه صورت داديم.

ارسال در: سه شنبه 1 فروردين ساعت 09:17 (1396/1/1)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن