غلامرضا اميني رئيس فدراسيون قايقراني طي حکمي حسن تيمورتاش را به عنوان مشاور روابط بين الملل فدراسيون قايقراني را منصوب کرد. در حکم تيمورتاش آمده است:

جناب آقاي حسن تيمورتاش

با توجه به حسن سوابق و تجربيات ارزشمند حضرتعالي بموجب اين حکم به عنوان «مشاور روابط بين الملل فدراسيون قايقراني» منصوب مي گرديد.

اميد است با اتکال به نيروهاي لايزال الهي و همکاري ساير واحدهاي فدراسيون در راه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و اعتلاي ورزش کشور موفق و مويد باشيد.

غلامرضا اميني

رئيس فدراسيون قايقراني