مسابقات کانوپولو قهرماني آسيا با حضور نمايندگان ايران در بخش هاي مختلف برگزاري و داوري رقابت ها در جريان است. 

احمد دنيامالي نايب رييس کنفدراسيون کانويينگ آسيا که از سوي اين کنفدراسيون به عنوان رييس هيات ژوري مسابقات تعيين شده، به مالزي سفر کرده است.

عليرضا آبش زاده داور بين المللي کشورمان قضاوت مسابقات را برعهده دارد. محسن شيخلووند، حسين احدي و محمدرضا محمد براي أخذ مدرک بين المللي داوري در مالزي حضور دارند.