اسامي دعوت شدگان به شرح زير است:

1- صفا نکويى  (پارسيان تهران)

2- رضا مرادى   (پتروشيمى بندر امام)

3- احسان دليرزهان (پتروشيمى بندرامام)  

4- ابوالفضل قادريان  (پتروشيمى بندرامام)

5-ستار شيخ   (شهردارى گرگان)

6-پدرام فخفورى  (شهردارى گرگان)

7-امير حسين رضايى فر ( مهرام تهران)

8- متين آقاجانپور    (کاله آمل )

9- نصرت ا... يازرلو  (کاله آمل)

10-امير حسين على يارى  (هيئت بسکتبال شهرکرد)

11-مهدى پيرمحمدى ( هيئت بسکتبال اراک)

12- جلال آقا ميرى  (شمس تهران)

13- على دريايى    (شمس تهران)

14-اميررضا ياراحمدى  (سايرس تهران)

15-راشين اسدپور ( هيئت بسکتبال کرمانشاه)

16-على حاج حيد ( اصفهان)

17-على کاشانى  (  مهرام تهران)

18-بهشاد عرب زاده  (مهرام تهران)

19-محمد تقى لو    (مهرام تهران)

20-سامان کافى   ( مس کرمان)

21- اميرحسين افشان(  فرش مشهد)

کادر فني تيم:

1-  نناد ترونيک(مدير فني)  

2-  حسين قره گوزلو (سرپرست)  تهران

3-  محسن شاه علي (مربي)    تهران

4-  سيامک ويسي (کمک مربي)  آرارات تهران

5-  اميد موحد نژاد(کمک مربي)  نفت تهران

6-  ناصر پيروردي زاده (بدنساز)  کميته ملي المپيک

7-  فرشاد عالمي(آناليزور)   مهرام تهران