اعلام زمان برگزاري هفته دوم تا سيزدهم ليگ برتر فوتسال
شماره خبر : 146716
سازمان ليگ فوتسال، برنامه هفته‌هاي دوم تا سيزدهم ليگ برتر را اعلام کرد.

نقل از سايت رسمي فدراسيون فوتبال، برنامه نيم‌فصل اول مسابقات ليگ برتر فوتسال در سال 97 به شرح زير است:

*هفته دوم- پنجشنبه 97/4/21- ساعت 18:00

شهرداري ساوه-پارسيان شهر قدس- فجر-ساوه
لبنيات ارژن شيراز-مس سونگون ورزقان-ابوالفتحي-شيراز
شهروند ساري- آذرخش بندرعباس- شهيد سيد رسول حسيني- ساري

*هفته دوم- جمعه 97/4/22- ساعت 18:00

سوهان محمد سيما قم-گيتي پسند اصفهان-شهيد حيدريان-قم
مقاومت البرز- مقاومت قرچک-انقلاب- کرج
اهورا بهبان-فرش آرا مشهد-علي بن ابي طالب(ع)-بهبهان
شرکت ملي حفاري ايران-سن ايچ ساوه- سالن امام رضا(ع)-اهواز

*هفته سوم- چهارشنبه 97/4/27- ساعت 18:00

مس سونگون ورزقان- شهروند ساري- شهيد پور شريفي- تبريز

*هفته سوم-پنجشنبه 97/4/28- ساعت 18:00

گيتي پسند اصفهان-شهرداري ساوه- پيروزي- اصفهان
مقاومت قرچک- سوهان محمد سيما قم-شهدا هفتم تير- قرچک
آذرخش بندرعباس-اهورا بهبان- فجر- بندرعباس

*هفته سوم-جمعه 97/4/29- ساعت 18:00

پارسيان شهر قدس-لبنيات ارژن شيراز- الغدير- تهران
سن ايچ ساوه-مقاومت البرز-فجر-ساوه
فرش آرا مشهد- شرکت ملي حفاري ايران-شهيد بهشتي-مشهد

*هفته چهارم-سه شنبه 97/5/2 - ساعت 18:00

اهورا بهبهان-مس سونگون ورزقان-علي بن ابي طالب- بهبهان

*هفته چهارم-جمعه 97/5/5 -ساعت18:00

گيتي پسند اصفهان-پارسيان شهر قدس-پيروزي- اصفهان
شهروند ساري- لبنيات ارژن شيراز- شهيد سيد رسول حسيني- ساري
شهرداري ساوه –مقاومت قرچک-فجر-ساوه
سوهان محمد سيما قم-سن ايچ ساوه- شهيد حيدريان-قم
شرکت ملي حفاري ايران-آذرخش بندرعباس-امام رضا( ع)-اهواز
مقاومت البرز-فرش آرا مشهد- انقلاب- کرج

*هفته پنجم-پنجشنبه 97/5/18- ساعت 18:00

پارسيان شهرقدس-شهروند ساري-الغدير- تهران
مقاومت قرچک-گيتي پسند اصفهان-شهدا هفتم تير- قرچک
لبنيات ارژن شيراز-اهورا بهبهان-شهيد ابوالفتحي-شيراز
سن ايچ ساوه-شهرداري ساوه-فجر-ساوه
فرش آرا مشهد-سوهان محمد سيما قم-شهيد بهشتي-مشهد
آذرخش بندرعباس-مقاومت البرز-فجر- بندرعباس
مس سونگون ورزقان شرکت ملي حفاري ايران (به علت عدم حضور باشگاه مس سونگون در جام باشگاه هاي آسيا، مسابقه فوق در 97/7/26 برگزار مي شود.)

*هفته ششم- پنجشنبه97/5/25- ساعت 18:00

مقاومت قرچک-پارسان شهر قدس-شهدا هفتم تير-قرچک
اهورا بهبهان-شهروند ساري- علي ابن ابي طالب- بهبهان
گيتي پسند اصفهان-سن ايچ ساوه-پيروزي- اصفهان

*هفته ششم-جمعه 97/5/26- ساعت 18:00

شرکت ملي حفاري ايران- لبنيات ارژن شيراز-امام رضا( ع)-اهواز
شهرداري ساوه- فرش ارا مشهد- فجر- ساوه
مقاومت البرز-مس سونگون ورزقان- انقلاب- کرج
سوهان محمد سيما قم-آذرخش بندرعباس- شهيد حيدريان- قم

*هفته هفتم- پنجشنبه 97/6/1- ساعت 18:00

مس سونگون ورزقان-سوهان محمد سيما قم-شهيد پورشريفي-تبريز
آذرخش بندرعباس- شهردارس ساوه-فجر- بندرعباس

*هفته هفتم- جمعه 97/6/2- ساعت 18:00

شهروند ساري- شرکت ملي حفاري ايران-شهيد سيد رسول حسيني- ساري
فرش آرا مشهد- گيتي پسند اصفهان-شهيد بهشتي-مشهد
لبنيات ارژن شيراز-مقاومت البرز-شهيد ابوالفتحي-شيراز
سن ايچ ساوه-مقاومت قرچک-فجر- ساوه
پارسيان شهر قدس-اهوارا بهبهان- الغدير- تهران

*هفته  هشتم-پنجشنبه 97/6/8- ساعت 18:00

شهرداري ساوه-مس سونگون ورزقان-فجر- ساوه
سوهان محمد سيما قم-لبنيات ارژن شيراز-شهيد حيدريان- قم

*هفته  هشتم-جمعه 97/6/9- ساعت 18:00

مقاومت قرچک-فرش آرا مشهد-شهدا هفتم تير- قرچک
مقاومت البرز-شهروند ساري- انقلاب – کرج
گيتي پسند اصفهان-آذرخش بندرعباس-پيروزي- اصفهان
شرکت ملي حفاري ايران- اهورا بهبهان-امام رضا( ع)- اهواز
سن ايچ ساوه پارسيان شهر قدس- فجر- ساوه

*هفته  نهم- پنجشنبه 97/6/15- ساعت 18:00

مس سونگون ورزقان-گيتي پسند اصفهان-شهيد پور شريفي- تبريز

*هفته  نهم- جمعه 97/6/16- ساعت 18:00

فرش آرا مشهد-سن ايچ ساوه-شهيد بهشتي-مشهد
اهورا بهبهان- مقاومت البرز- علي ابن ابي طالب-بهبهان
آذرخش بندرعباس- مقاومت قرچک-فجر- بندرعباس
شهروند ساري- سوهان محمد سيما قم-شهيد سيد رسول حسيني- ساري
پارسيان شهر قدس-شرکت ملي حفاري ايران- الغدير- تهران
لبنيات ارژن شيراز-شهرداري ساوه- شهيد ابوالفتحي-شيراز

*هفته  دهم- پنجشنبه 22/6/97-ساعت 18:00

گيتي پسند اصفهان-لبنيات ارژن شيراز-پيروزي- اصفهان
شهرداري ساوه-شهروند ساري- فجر- ساوه

*هفته  دهم- جمعه97/6/23- ساعت 18:00

سن ايچ ساوه-آذرخش بندرعباس-فجر-ساوه
سوهان محمد سيما قم-اهورا بهبهان-شهيد حيدريان-قم
مقاومت قرچک-مس سونگون ورزقان-شهدا هفتم تير-قرچک
مقاومت البرز- شرکت ملي حفاري ايران- انقلاب- کرج
فرش آرا مشهد- پارسيان شهر قدس-شهيد بهشتي- مشهد

*هفته يازدهم-پنجشنبه 97/7/5- ساعت 18:00

پارسيان شهر قدس-مقاومت البرز-الغدير- تهران
آذرخش بندرعباس- فرش ارا مشهد-فجر- بندرعباس
شرکت ملي حفاري ايران-سوهان محمد سيما قم-امام رضا(ع)-اهواز
مس سونگون ورزقان- سن ايچ ساوه- شهيد پور شريفي-تبريز
اهورا بهبهان-شهرداري ساوه- علي ابن ابي طالب-بهبهان
لبنيات ارژن شيراز-مقاومت قرچم- شهيد ابوالفتحي-شيراز
شهروند ساري- گيتي پسند اصفهان-شهيد سيد رسول حسيني- ساري

*هفته دوازدهم-پنجشنبه97/7/12- ساعت 18:00

آذرخش بندرعباس-پارسيان شهر قدس-فجر- بندرعباس
سوهان محمد سيما قم-مقاومت البرز-شهيد حيدريان-قم
فرش آرا مشهد-مس سونگون ورزقان-شهيد بهشتي- مشهد
شهرداري ساوه-شرکت ملي حفاري ايران- فجر-ساوه
سن ايچ ساوه-لبنيات ارژن شيراز-فجر- ساوه
گيتي پسند اصفهان-اهورا بهبهان-پيروزي- اصفهان
مقاومت قرچک-شهروند ساري- شهدا هفتم تير-قرچک

*هفته سيزدهم-پنجشنبه 97/7/19- ساعت 18:00

پارسيان شهر قدس-سوهان محمد سيما قم-الغدير- تهران
مس سونگون ورزقان-آذرخش بندرعباس- شهيد پور شريفي- تبريز
مقاومت البرز- شهرداري ساوه- انقلاب- کرج
لبنيات ارژن شيراز- فرش آرا مشهد-شهيد ابوالفتحي-شيراز
شرکت ملي حفاري ايران- گيتي پسند اصفهان-امام رضا- اهواز
شهروند ساري- سن ايچ ساوه-شهيد سيد رسول حسيني-ساري
اهورا بهبهان- مقاومت قرچک-علي ابن ابي طالب-بهبهان

*پنجشنبه 97/7/26- معوقه هفته پنجم-ساعت 18:00

مس سونگون ورزقان-شرکت ملي حفاري ايران-شهيد پورشريفي- تبريز

ارسال در: يکشنبه 17 تير ساعت 10:59 (1397/4/17)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن