آخرين اشک ها و لبخندهاي ليلا اسفندياري

آخرين حرف ها، اشک ها و لبخندهاي بانوي کوهنورد، ليلا اسفندياري